Algemene voorwaarden en Privacy

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 9 juli 2015.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1   – Definities
 • Artikel 2  – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3  – Toepasselijkheid
 • Artikel 4  – Het aanbod
 • Artikel 5  – De overeenkomst
 • Artikel 6  – Herroepingsrecht
 • Artikel 7  – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8  – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9  – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 – De prijs
 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • Artikel 14 – Betaling
 • Artikel 15 – Klachtenregeling
 • Artikel 16 – Geschillen
 • Artikel 17 – Branchegarantie

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Sirbonu OÜ
handelend onder de naam/namen: baby3dprint

Vestigings- & bezoekadres:
Seedermänni tee 23, 744008, Laiaküla, Viimsi Vald, Estonia

Telefoonnummer Estland mobiel: +372 58373471
Bereikbaarheid: 0900-1700
E-mail: via dit formulier

KvK-nummer Estland: 12586399
Btw-identificatienummer Estland: EE101955685

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten en diensten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product ontbinden in de periode tot aan de productie van de STL file of het 3D beeldje. Het betreft hier een product wat op maat gemaakt is voor de klant en na productie van de STL of het Beeldje kan de verkoop niet meer ontbonden worden.
  2. De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de 4D Baby Kunst ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst. De kosten voor het terugsturen van de producten worden gedragen door de consument.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd wordt de consument via een screenshot op de hoogte gestelt van het eind resultaat van het op maat gemaakte product. De klant moet dan aangeven of ze de STL of het 3D geprinte beeldje willen laten produceren of niet. Na goedkeuring kan de verkoop niet meer ontbonden worden.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit in de communicatie met baby3dprint.nl ten tijden van de goedkeuring van de screenshots.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling

 1. De consument is 100% betaling verschuldigd vanaf het moment dat de consument toestemming verleend voor de productie van de STL of het Beeldje.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Privacybeleid

 1. Inleiding

1.1 We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze partners en klanten op onze site; in dit beleid leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

1.2 We zullen u vragen akkoord te gaan met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

 1. Credit

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

 1. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 In deze Sectie 3 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;

(b) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en

(c) de rechtsgrondslag van de verwerking.

3.2 We kunnen gebruiksgegevens verwerken. De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en webnavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons google analytics-volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

3.3 Wij kunnen uw accountgegevens verwerken als u zich hebt geregistreerd als zakenpartner of als klant of als u ons uw gegevens hebt gestuurd via een contactformulier ("accountgegevens"). De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens ben jij. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De juridische basis voor deze verwerking is de toestemming die u geeft bij het kopen van een product van onze eStores, het registreren of verzenden van een contactverzoek OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om dergelijke aan te gaan een contract.

3.4 Wij kunnen uw informatie opgenomen in uw persoonlijk profiel op onze website verwerken ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen [uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto's, geslacht, geboortedatum, relatie status, interesses en hobby's, educatieve details en werkgegevens bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te bewaken. De juridische basis voor deze verwerking is uw gegeven toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.5 We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten ("servicegegevens"). De servicegegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer en PayPal-transactie-ID bevatten. Deze gegevens EXCLUDEREN creditcardgegevens zoals deze door PayPal worden bewaard. De bron van de servicegegevens is jou. De servicegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.6 Wij kunnen informatie die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten ("publicatiegegevens") verwerken. De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel deze publicatie en beheer van onze website en services mogelijk te maken. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.7 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in een onderzoek dat u ons met betrekking tot producten en / of diensten indient ("onderzoeksgegevens"). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, verkopen en verkopen van relevante producten en / of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.

3.8 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en / of via onze website ("transactiegegevens") aangaat. De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw en de transactiegegevens bevatten. UITGESLOTEN de kaartgegevens of andere betalingsgegevens zoals deze door PayPal worden bewaard. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de juiste gegevens van die transacties te bewaren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk onze interesse in het correcte beheer van onze website en bedrijf.

3.9 Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven ("kennisgevingsgegevens") verwerken. De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en / of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.10 Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata behorend bij de communicatie omvatten. Onze website genereert de metadata die is gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren voor de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en onze zakelijke activiteiten en onze communicatie met gebruikers.

3.11 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in de andere bepalingen van dit beleid zijn geïdentificeerd, indien nodig verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 3 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of] om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.13 Gelieve geen persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons te verstrekken, tenzij we u dit vragen.

 1. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

4.1 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een lid van onze groep van bedrijven, dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

4.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen en behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het verkrijgen van professioneel advies en het beheren van juridische geschillen.

4.3 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens zoals Naam, Adres en contactgegevens aan onze leveranciers of onderaannemers bekendmaken voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het afdrukken van de 3D-modellen en de levering van deze modellen aan u

4.4 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, PAYPAL en LHV Bank in Estland. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover nodig voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U kunt informatie over het privacybeleid en de praktijken van betalingsdienstaanbieders vinden op www.paypal.com, www.lhv.com.

 

4.5 We kunnen uw aanvraaggegevens bekendmaken aan een of meer van de geselecteerde externe leveranciers van goederen en diensten die op onze website worden vermeld, zodat zij contact met u kunnen opnemen, zodat zij u relevante goederen kunnen aanbieden, verkopen en verkopen en / of Diensten. Elke dergelijke derde partij zal optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die wij aan hem leveren; en na contact met u op te nemen, zal elke derde partij u een kopie van zijn eigen privacybeleid verstrekken, die het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde zal regelen.

4.6 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens die in deze Sectie 4 worden uiteengezet, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of belangen te beschermen. de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon.

 1. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

5.1 In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan [landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de EU, ons hostingbedrijf is GODADDY. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" gemaakt met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.4 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of services mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

 1. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

6.1 Dit deel 6 beschrijft ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn bedoeld om te helpen waarborgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonlijke gegevens die we verwerken voor welk doel dan ook of doeleinden, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

6.3 We bewaren en verwijderen uw persoonlijke gegevens als volgt:

(a) B2C Transactiegegevens en Onderzoeksgegevens en alle andere persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende 4 maanden na de datum van aankoop aan het einde van welke periode het zal worden verwijderd uit onze systemen.

6.4 In sommige gevallen is het niet mogelijk om vooraf de perioden te specificeren waarvoor uw persoonlijke gegevens worden bewaard. In dergelijke gevallen zullen we de retentieperiode bepalen op basis van de volgende criteria:

(a) B2B alle persoonlijke gegevens blijven behouden zolang u een partner bent, vanaf de datum waarop u onze services begint te gebruiken tot het moment dat u aangeeft dat u onze services wilt beëindigen en uw accounts wilt verwijderen waarna deze worden verwijderd onze systemen.

6.5 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 6, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer deze retentie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 1. Wijzigingen

7.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7.3 We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid [per e-mail of via het privé-berichtensysteem op onze website].

 1. Uw rechten

8.1 In dit deel 8 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten volgens de wet op gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang;

(b) het recht op rectificatie;

(c) het recht om te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

(f) het recht op gegevensportabiliteit;

(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h) het recht om toestemming in te trekken.

8.3 U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet beïnvloed, we zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt kosteloos verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding van 10 euro worden gevraagd.

Partners hebben toegang tot persoonlijke gegevens door in te loggen op de relevante partnerportals voor partners, resellers en geografische partners. Natuurlijke personen kunnen een samenvatting in PDF van ons verkoopsysteem vragen.

8.4 U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben.

8.5 In sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor op toestemming gebaseerde verwerking; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen van het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: of gebruik maken van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

8.6 In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

8.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: het uitvoeren van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

8.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

8.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is en een dergelijke verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. . Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

8.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking vóór de intrekking.

8.13 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen naast de andere methoden die worden beschreven in deze sectie 8].

 1. Over cookies

9.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

9.2 Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessie" -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker is verwijderd vóór de vervaldatum; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.

9.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen van cookies.

 1. Cookies die we gebruiken

10.1 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie - wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u onze website bezoekt

(b) status - we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website. cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: ultimate member, WP Estore, WP Affiliate.

(c) personalisatie - we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website te personaliseren zodat cookies die voor dit doel worden gebruikt: hubspot, sirbonu, 3dprintedultrasounds, 3dprintedultrasoundsuk, baby3dprint .;

(d) beveiliging - we gebruiken cookies als een element van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en services te beschermen, zijn cookies die voor dit doel worden gebruikt:

(e) adverteren - we gebruiken cookies [om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn.

(f) analyse - wij gebruiken cookies [om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik en de prestaties van onze website- en dienstencookies die voor dit doel worden gebruikt, zijn: Google Analytics en

(g) toestemming voor cookies - wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen op te slaan

 1. Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders

11.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

11.2 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy

 1. Beheer van cookies

12.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 1. Onze gegevens

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sirbonu OÜ

13.2 Wij zijn geregistreerd in Estland onder registratienummer 12586399 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Seedermänni tee 23, 74008, Laiaküla, Viimsi Vald.

13.3 Onze hoofdvestiging bevindt zich op Seedermänni tee 23, 74008, Laiaküla, Viimsi Vald.

13.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, met gebruikmaking van het hierboven vermelde postadres

(b) via ons contactformulier voor de website

(c) telefonisch, +372 5837341

(d) per e-mail, met behulp van Pietro@sirbonu.com

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

14.1 De contactgegevens van onze gegevensbeschermingsfunctionaris zijn: Pietro Usai pietro(at)sirbonu.com